پاورپوینت معرفی بخش آموزش حقوق بشر - 70 اسلاید

پاورپوینت معرفی بخش آموزش حقوق بشر - 70 اسلاید

پاورپوینت معرفی بخش آموزش حقوق بشر - 70 اسلاید

پاورپوینت معرفی بخش آموزش حقوق بشر

پاورپوینت معرفی بخش آموزش حقوق بشر

پاورپوینت معرفی بخش آموزش حقوق بشر

 برمبنای قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف، برنامه استراتژیک و برنامه عمل خویش در راستای نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر از طریق 14 دفتر ساحوی و ولایتی خویش در 5 بخش پروگرامی فعالیت می‌نماید.